Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến năng suất củ nhỏ (minituber) khoai tây sản xuất bằng kỹ thuật khí canh

Nguyễn Quang Thạch

Tóm tắt


Các nghiên cứu nhằm tìm ra dung dịch dinh dưỡng và các thông số pH, EC thích hợp cho năng suất củ minituber trồng bằng kỹ thuật khí canh. Thí nghiệm được tiến hành chủ yếu trên giống Diamant với 3 loại dung dịch do Viện Sinh học Nông nghiệp pha chế, với các thông số pH, EC khác nhau. Kết quả nghiên cứu đã xác định được dung dịch tối ưu cho cả 4 giống là DD3; đồng thời EC = 1.600 ms/cm; pH = 6 là ngưỡng thông số thích hợp cho các giống thí nghiệm. Năng suất củ minituber thu được trong điều kiện thí nghiệm trên là: 1161 củ/m2 đối với giống Diamant, 685 củ/m2 đối với giống Atlantic, 624,7 củ/m2 đối với giống KT2 và 620 củ/m2 đối với giống Solara

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)