Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ Ghinê trồng tại Đắk Lăk

Lê Hoa

Tóm tắt


Thí nghiệm này được tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 khoảng cách trồng (70 x 70 cm, 70 x 100 cm, 100 x 100 cm) và 5 phương pháp thu hạt (bao túi lưới, rung bông hàng ngày và cắt bông một lần 10 ngày, 15 ngày và 20 ngày sau khi bông trổ được 50%) đến năng suất và chất lượng hạt cỏ Ghinê trồng tại Đắk Lắk, giúp cho các cơ sở sản xuất hạt giống cỏ Ghinê trong khu vực xây dựng được quy trình sản xuất hạt cỏ giống thích hợp. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khoảng cách trồng và phương pháp thu hạt có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất và chất lượng hạt giống cỏ Ghinê tại Đắk Lắk (P <0,05).  Đối với cỏ Ghinê để thu hạt thì khoảng cách trồng 70 x 100 cm cho kết quả tốt nhất (năng suất hạt đạt 565,97 kg/ha và tỷ lệ nảy mầm của hạt đạt 80,66%). Phương pháp thu hạt bằng bao túi lưới cho năng suất hạt và hiệu quả kinh tế cao nhất (năng suất hạt đạt 585,33kg/ha và lợi nhuận đạt 69,21 triệu đồng/ha). Phương pháp thu hạt bằng cách rung bông hàng ngày và cắt bông một lần vào thời điểm 15 ngày (sau khi bông trổ 50%) cũng cho hiệu quả kinh tế cao (57,53 và 56,53 triệu đồng/ha). Ba phương pháp thu hạt trên cũng cho chất lượng hạt giống tốt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)