Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón dưới dạng viên nén đến sinh trưởng năng suất và chất lượng cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Nguyễn Tất Cảnh

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trong vụ xuân 2009 tại xã Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa, nhằm xác định lượng đạm dưới dạng viên nén bón thích hợp nhất cho giống cói cổ khoang bông trắng. Nghiên cứu gồm có 5 công thức. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức bón khác và không bón, đồng thời thể hiện chất lượng tốt hơn. Do vậy, có thể kết luận:lượng đạm viên nén bón thích hợp cho cói tại Nga Tân để cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao là 90kg N/ha. Nhưng muốn có năng suất cao nhất, cần lượng bón 96 kg N/ha.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)