Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chăm sóc cận thu hoạch và thời gian thu hái tới chất lượng và khả năng bảo quản quả bưởi Bằng Luân - Đoan Hùng

Nguyễn Duy Lâm

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thời gian thu hái tối ưu đối với quả bưởi Bằng Luân và khảo sát ảnh hưởng của chăm sóc cận thu hoạch tới chất lượng và khả năng bảo quản quả. Thời gian thu hái tối ưu đã được xác định là 220 - 225 ngày sau khi đậu quả và sự chăm sóc đó ở giai đoạn cận thu hoạch đã có tác dụng làm chậm rõ rệt quá trình chín của quả. Nhờ chăm sóc đó mà có thể bảo quản quả trên cây lâu gấp dôi thời gian so với không chăm sóc. Mặt khác, tỷ lệ thối hỏng của quả thu hái muộn diễn ra chậm và ít hơn so với những cây không được chăm sóc trong cùng điều kiện về thời gian thu hái và bảo quản

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)