Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của kỹ thuật bón lân và chế độ nước đến sinh trưởng, năng suất lúa mùa trên nền vùi rơm rạ

Nguyễn Xuân Thành, Hà Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Thí nghiệm nhằm xác định ảnh hưởng của kỹ thuật bón phân và chế độ tưới nước đến sinh trưởng và năng suất lúa mùa trên đất cày vùi rơm rạ vụ xuân trước khi cấy 20 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bón phân lân sớm trước cấy 10 ngày cho năng suất cao hơn so với bón lân ngay trước khi cấy. Tưới ngập ẩm luân phiên thời kỳ đẻ nhánh năng suất lúa cao hơn so với tưới ngập thường xuyên trong canh tác truyền thống

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)