Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cói tại Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Sơn - Thanh Hóa

Nguyễn Tất Cảnh

Tóm tắt


Thí nghiệm đồng ruộng đã được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của mức lân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống cói Cổ khoang bông trắng tại Kim Sơn (Ninh Bình) và Nga Sơn (Thanh Hoá) trong vụ xuân 2009. Thí nghiệm gồm 4 công thức, tương ứng với bốn mức lân bón: 0, 30, 60 và 90 kg P2O5/ha. Tất cả các công thức thí nghiệm đều được bón đạm và kali dưới dạng viên nén với mức: 120 Kg N + 60 kg K2O/ha vào giai đoạn đầu và bón thúc phân urê với lượng 40 kg N/ha trước khi thu hoạch cói 25 ngày. Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ RCB với 3 lần nhắc lại. Mỗi công thức là một ô thí nghiệm có kích thước 5 x 4 m. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tăng mức lân bón đã làm tăng khả năng sinh trưởng, cũng như tăng năng suất, chất lượng cói. Ở Kim Sơn (Ninh Bình), mức lân bón 90 kg P2O5/ha cho năng suất và chất lượng cói cao nhất, nhưng không có sự sai khác so với mức lân bón 60 kg P2O5/ha. Ở Nga Sơn (Thanh Hoá), năng suất đạt cao nhất ở mức lân bón 90 kg P2O5/ha. Với kết quả thu được cho thấy, mức bón lân phù hợp cho cói tại Kim Sơn là 60 kg P2O5/ha, tại Nga Sơn là 90 kg P2O5/ha. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)