Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của giá thể trồng đến quá trình sinh trưởng của lan Hoàng thảo trúc đên (Dendrobium hancockii rolfe)

Vũ Ngọc Lan

Tóm tắt


Những cây lan như Hài và một số địa lan được phát triển trong giá thể đất. Hầu hết phong lan nhiệt đới đều là thực vật biểu sinh, nghĩa là chúng chỉ sống và phát triển trong không khí, thay vì đất. Giá thể có chức năng bao bọc, bảo vệ phần rễ tránh thất thoát nhiệt độ, ẩm độ. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định giá thể tốt nhất cho phong lan Dendrobium hankcockii. Giống lan Hoàng thảo trúc đen được trồng trong 3 giá thể khác nhau: giá thể gỗ nhãn, giá thể than củi và giá thể xơ dừa. Kết quả cho thấy, trong 3 loại giá thể, giá thể gỗ nhãn có hiệu quả nhất đến giai đoạn sinh trưởng của lan Dendrobium hankcockii. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)