Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mùa vụ đến khí hậu chuồng nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Lê Hữu Hiếu

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên 3 trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên trong mùa đông và mùa hè nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, thông qua một số chỉ tiêu: nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, hàm lượng khí CO2, H2S và NH3. Cơ sở khoa học của nghiên cứu sẽ giúp người chăn nuôi có những định hướng trong việc thiết kế, xây dựng chuồng trại cũng như chăm sóc nuôi dưỡng lợn phù hợp đặc điểm của từng mùa. Kết quả cho thấy, ở cả mùa hè và mùa đông, các chỉ tiêu nhiệt độ và ẩm độ không khí trong chuồng nuôi đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong khi đó hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 đều vượt giá trị cho phép. So với giá trị cho phép, nồng độ khí CO2 ở mùa hè gấp 3,6 - 5,0 lần, ở mùa đông gấp 4,6 - 12,5 lần. Khí H2S trong mùa hè cao gấp 2 - 26 lần giá trị cho phép, trong mùa đông là 20 - 29 lần. Hàm lượng NH3 trong mùa hè và mùa đông vượt quá giá trị cho phép lần lượt là 1,5 - 8,0 lần và 8,5 - 13,5 lần. Mùa đông chất lượng môi trường không khí thấp hơn so với mùa hè, với hàm lượng các khí độc gây ô nhiễm đều cao hơn (CO2 cao gấp 1,2 - 2,5 lần, H2S cao gấp 1,1 - 10 lần và NH3 cao gấp 1,1 - 6,3 lần). Như vậy mùa vụ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng không khí chuồng nuôi. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)