Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý làm mát chân không tới chất lượng rau cải chíp

Ngo Doan Tai

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành để hoàn thiện cơ chế làm mát chân không trong lĩnh vực bảo quản rau tươi. Trong thí nghiệm này, đối tượng nghiên cứu là rau cải chíp, một loại rau ăn lá điển hình, tiến hành nghiên cứu dưới điều kiện bảo quản như nhau, sự khác nhau về nhiệt độ làm mát chân không (40C, 80C, 120C) có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của rau cải chíp. Sự thay đổi của một số chỉ tiêu trong quá trình làm mát chân không như áp suất, nhiệt độ và khối lượng đã được phân tích. Hơn nữa, hiệu quả của phương pháp làm mát chân không đối với việc giữ độ tươi và độ cứng cho rau cải chíp trong quá trình bảo quản cũng  đã  được nghiên cứu trong bài báo này. Kết luận cho thấy, phương pháp làm mát chân không có một vai trò tích cực trong việc giữ độ tươi cho rau cải chíp. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)