Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 2. Thành phần cơ thể và chất lượng thịt

Phiovankham Bounmy, Đinh Văn Bình, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


Một thí nghiệm nuôi dưỡng kéo dài 5 tháng theo mô hình nhân tố 2 x 2 được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của việc lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến việc cải thiện năng suất thịt của dê nuôi tạo Lào. Dê địa phương (Lạt) được làm đối chứng để đánh giá dê lai F1 (BTxL) là kết quả lai giữa dê đực Bách Thảo (BT) nhập từ Việt Nam với dê cái Lạt của Lào. Mỗi loại dê gồm 30 con dê đực 7 tháng tuổi được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm đều nhau đểnuôi theo một trong hai 2 chế độ nuôi khác nhau: chỉ chăn thả tự do vào ban ngày (truyền thống) hay chăn thả tự do có bổ sung lá sắn khô và đá liếm hỗn hợp khoáng cho ăn tự do tại chuồng (cải tiến). Trong quá trình thí nghiệm dê được theo dõi về lượng thu nhận thức ăn (bổ sung), thay đổi về khối lượng và khi kết thúc thí nghiệm được mổ khảo sát để đánh giá về thành phần cơ thể, thành phần thân thịt và chất lượng thịt. Bài báo này xem xét ảnh hưởng của việc lai giống và bổ sung thức ăn đến thành phần cơ thểvà chất lượng thịt của dê. Kết quả cho thấy tuy có sự khác nhau đáng kể về tỷ lệ khối lượng của một vài cơ quan, bộ phận trong cơ thể (chân, phổi, gan), nhưng không có sự khác nhau đáng kể về các chỉ tiêu chất lượng thịt (độ mềm, pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước) giữa dê lai F1 (BTxL) và dê Lạt được nuôi theo hai chế độ dinh dưỡng khác nhau. Như vậy, việc lai giống với dê Bách Thảo của Việt Nam và bổ sung dinh dưỡng (lá sắn khô và đá liếm khoáng) cho dê chăn thả đã cải thiện tốt năng suất thịt, nhưng không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng thịt của dê ở Lào. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)