Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của kiểu gen H-FABP lên các tính trạng sinh lý - sinh hoá máu, năng suất và phẩm chất thịt lợn

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên 33 heo đực thiến thuộc nhóm giống heo lai hai máu Landrace x Yorkshire để phân tích sự liên kết đa hình di truyền gen H-FABP với các tính trạng sinh lý - sinh hoá máu, năng suất và chất lượng thịt lợn. Kết quả đã phát hiện 2 SNPs (1489C → T/MspI and 1811C → → G/HaeIII) trong đoạn intron 2 của gen H-FABP. Tại vị trí 1489C T/MspI, tần số kiểu gen CC và CT được xác định lần lượt là 75,75% và 24,24%. Không có cá thể nào mang kiểu gen TT. Riêng tần số kiểu gen CG và GG được xác định lần lượt là 27,27% và 72,73% tại  đột biến điểm 1811C → → G/HaeIII. Thêm vào đó, sự liên kết đa hình di truyền 1489C T/MspI với các tính trạng HCT 60, PLT 100, Urea 60, BUN 60, VCK thăn, CP thăn, WHC thăn được tìm thấy có ý nghĩa thống kê (p<0,05), nơi mà những lợn mang kiểu gen CC có tính năng vượt trội hơn CT. Những nghiên cứu trước đây đã cung cấp những thông tin giá trị về sự kiểm soát của gen đối với các tính trạng về mỡ nội mô, độ dày mỡ lưng... Nghiên cứu này đã cung cấp thêm những bằng chứng về vai trò của gen trong kiểm soát một số tính trạng khác và vì thế H-FABP có thể được xem như là gen tốt cho công tác chọn lọc và gây giống lợn. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)