Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa của giống ong Ý ( Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đăk Lăk

Vũ Tiến Quang, Phùng Hữu Chính, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


Thí nghiệm được bố trí tại 3 huyện của Đăk Lăk là: Cưm’ga, Krongana, Krongpăc đại diện cho ba vùng núi, bán bình nguyên và thấp trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong có điều kiện tương đương nhau, trại thí nghiệm tiến hành chọn lọc, trại đối chứng không chọn lọc, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng ong chúa để đánh giá ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa phù hợp. Kết quả cho thấy: Tại Đăk Lăk, chọn lọc đã tăng khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa tương ứng là 1,84 mg; 7,50 ống trứng và 64,14 trứng/24 giờ so với không chọn lọc (P<0,001). Ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001). Chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)