Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của liều lượng Kali bón cho giống lạc L23 trên đất Gia Lâm – Hà Nội

Vũ Đình Chính, Nguyễn Thị Thanh Hải

Tóm tắt


Nghiên cứu liều lượng kali bón cho giống lạc L23 trong vụ xuân 2008, 2009, 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội nhằm xác định liều lượng phân bón thích hợp để lạc sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, liều lượng kali bón đã ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, chỉ số diện tích lá, tích luỹ chất khô, số lượng quảvà năng suất. Liều lượng kali bón hợp lý là 60 kg K2O trên nền bón 8 tấn phân chuồng + 500 kg vôi bột + 40 kg N + 120 kg P2O5


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)