Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo tới kích thước và một số đặc điểm sinh vật học bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius) (Dermaptera: Anisolabididae)

Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Thanh Thảo

Tóm tắt


Qua nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo thức ăn mèo và thức ăn chó tới một số đặc điểm hình thái và sinh học của bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fab.) cho thấy kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen không bị ảnh hưởng bới 2 loại thức ăn. Tuy nhiên bọ đuôi kìm đen được nuôi bằng thức ăn chó có vòng đời ngắn hơn, số lượng trứng đẻ nhiều hơn và khả năng phát triển quần thể cao hơn so với nhóm bọ đuôi kìm được nuôi bằng thức ăn mèo. Cụ thể vòng đời, số lượng trứng đẻ, số lượng cá thể sinh ra từ 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực ban đầu sau 60 ngày của nhóm bọ đuôi kìm đen nuôi bằng thức ăn chó tương ứng là: 56,07 ± 1,95 ngày, 387,55 ± 18,48 quả, 1119,33 ± 47,00 con và nhóm nuôi bằng thức ăn mèo tương ứng là: 72,22 ± 0,95 ngày, 273,40 ± 10,91 quả, 624,00 ± 36,04 con

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)