Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của compost và chất thải mỏ đồng tới sự hấp phụ nikel và cadimi trong đất chua

Nguyễn Vân Trang, Antoine Karam

Tóm tắt


Các vật liệu hữu vơ hay vô cơ có khả năng làm tăng cường khả năng cố định kim loại trong đất. Khả năng hấp phụ Ni và Cd của compost (phân hữu cơ ủ) từ than bùn và vỏ tôm và chất thải mỏ đồng và khả năng sử dụng 2 vật liệu này để xử lý Ni, Cd trong đất được xác định với các mẫu đất được trộn 10 và 30% chất hấp phụ. Mẫu đối chứng gồm một mẫu đất không trộn chất hấp phụ và một mẫu chứa 100% chất hấp phụ. Kết quả cho thấy, hàm lượng Ni, Cd được hấp phụ tỉ lệ thuận với hàm lượng chất hấp phụ được bổ sung vào đất. Lượng Ni bị hấp phụ dao động từ 5,77% ở mẫu đất đối chứng, 80,73 % và 20,4% ở mẫu bổ sung 30% CTC và RM. Kết quả tương ứng với Cd lần lượt là 25,25%; 90,2% và 31,9%. Thí nghiệm về phản hấp phụ được thực hiện với dung dịch Mehlich-3 giúp hiểu rõ hơn cơ chế cố định Ni và Cd trong các vật liệu. Kết quả thí nghiệm cho thấy cả compost và chất thải mỏ đồng đều có thể được sử dụng như các vật liệu hỗ trợ hấp phụ. Tuy nhiên, compost với thành phần chính là than bùn và bột vỏ tôm có khả năng hấp phụ cao hơn so với chất thải mỏ đồng chứa canxit.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)