Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức bón phân đạm đến năng suất, chất lượng cỏ setaria

Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 khoảng cách trồng (30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm) và 4 mức bón phân đạm (N) khác nhau (0 kg, 50 kg, 100 kg và 150 kg N/ha/lứa) đến năng suất và chất lượng cỏ setaria, giúp cho việc xây dựng quy trình trồng cỏ setaria thích hợp. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức bón phân đạm có ảnh hưởng ở mức ý nghĩa đến năng suất chất xanh của cỏ setaria (P <0,001), còn ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất chất xanh của cỏ là không ý nghĩa (P>0,05). Mức bón 50 kg N/ha/lứa cho hiệu quả cao nhất trong thâm canh cỏ setaria. Bón phân đạm đã cải thiện được hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cỏ, đặc biệt là nâng cao được tỷ lệ protein thô của cỏ. Do vậy, khi trồng cỏ setaria nên sử dụng khoảng cách trồng 30 x 30 cm hoặc 30 x 40 cm với mức bón phân đạm 50kg N/ha/lứa cắt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)