Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất ngô trên đất dốc Yên Minh - Hà Giang

Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Mai, Thiều Thị Phong Thu, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Phương Lan

Tóm tắt


Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất giống ngô NK 4300 trên đất dốc huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang trong vụ xuân hè 2010. Thí nghiệm 2 yếu tố với 3 mức mật độ: 69,4; 79,3; 92,0 nghìn cây/ha kết hợp với 4 mức
đạm bón 90; 120; 150 và 180 kgN/ha trên nền 90 P2O5 + 90 K2O. Năng suất cao nhất đạt được ở mật độ trồng 92 nghìn cây/ha kết hợp với lượng đạm bón 150 kgN/ha. Tăng lượng đạm bón lên 180 kg/ha năng suất sai khác không có ý nghĩa thống kê.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)