Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hạn đến khả năng nảy mầm của một số giống đậu xanh triển vọng

Vũ Ngọc Thắng, Vũ Ngọc Quất, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Chính

Tóm tắt


Hạn hán là một trong những yếu tố phi sinh học quan trọng nhất ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng đặc biệt là giai đoạn mọc mầm. Với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của hạn đến giai đoạn nẩy mầm của các giống đậu xanh khác nhau một thí nghiệm đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Trong thí nghiệm này 10 giống đậu xanh đã được đánh giá ở 6 mức gây hạn nhân tạo được gây ra bởi PEG-6000 bao gồm (nước cất (0), -3, -6, -9, -12, -15 bars). Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra rằng có sự khác nhau rõ rệt giữa các giống đậu xanh và các mức gây hạn. Tỷ lệ nẩy mầm, chiều dài rễ, chiều dài mầm, khối lượng tươi và khô của rễ và mầm cũng giảm rõ rệt khi mức độ gây hạn tăng lên. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, hai giống ĐX22 và VN5 là hai giống có khả năng chịu hạn hơn so với các giống khác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)