Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống

Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ương khác nhau đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông (Mastacembelus armatus) ương từ cỡ cá 30 ngày tuổi đến 150 ngày tuổi được thực hiện làm 2 giai đoạn tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc. Thí nghiệm 1 , cá được ương lên cỡ 60 ngày tuổi với 3 mật độ: 200, 400, 600 con/m2 (ký hiệu MĐ1, MĐ2, MĐ3) , với thức ăn sử dụng là trùn chỉ. Thí nghiệm 2 cá được ương từ 60 ngày tuổi lên 150 ngày tuổi với 3 mật độ 50, 100, 150 con/m2 (MĐ4, MĐ5, MĐ6) với thức ăn sử dụng kết hợp giun quế và cá tạp. Kết quả cá ương ở mật độ MĐ1 , MĐ2, MĐ3 cho khối lượng trung bình khi khu hoạch tương ứng với các giá trị 1,56g; 1,41g; 1,26g và tỷ lệ sống tương ứng 90%; 86,9%; 83,3%. Sự sai khác về khối lượng cá khi thu hoạch giữa 3 mật độ ương có ý nghĩa thống kê (P<0,05), trong đó MĐ1 cho kết quả cao nhất. MĐ4, MĐ5, MĐ6 cho khối lượng cá khi thu hoạch tương ứng là 5,91g, 6,31g, 5,44g và tỷ lệ sống tương ứng 95,3%, 95,0%, 87,8%. Giữa MĐ4 và MĐ5 không có sự sai khác về khối lượng khi thu hoạch (P>0,05), tuy nhiên hai mật độ ương này có sự sai khác rõ rệt so với MĐ6 (P<0,05), kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất ở MĐ5. Như vậy, bên cạnh thức ăn, mật độ có tác động đáng kể đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông ương trong bể giai đoạn từ 30 đến 150 ngày tuổi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)