S. 10 (2006)

Mục lục

Bia

Đánh giá nhu cầu thành đạt nghề nghiệp của cán bộ trẻ thông qua mong muốn có được vị trí xã hội trong tổ chức Tóm tắt PDF
Lã Thu Thuỷ 27-33
Ra quyết định và tổ chức thực hiện nghị quyết trong hoạt động quản lý Tóm tắt PDF
Trần Thị Bích Trà 34-37
Tìm hiểu năng lực làm chủ của chủ Doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay Tóm tắt PDF
Văn Thị Kim Cúc 38-45
Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp tư nhân nước ta qua nhìn nhận của người dân Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 46-51
Vấn đề thị trường cạnh tranh của các Doanh nghiệp tư nhân Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Khanh 52-56
Một số nhận xét về kết quả TEST RORSCHACH trên bệnh nhân tâm thần phân liệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Phúc 57-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP