Chi tiết về Tác giả

BẢO NGỌC, ĐẶNG

  • S. 45 (2018) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Hoạt động thể lực của sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP