Chi tiết về Tác giả

Bích Thủy, Đặng

  • S. 39 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Thực trạng đáp ứng phòng chống dịch sởi của cán bộ y tế tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, năm 2014
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP