Chi tiết về Tác giả

Nữ Tường Vy, Dương

  • S. 39 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Kết quả can thiệp về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, năm 2014
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP