Chi tiết về Tác giả

FitzGerald, Gerard

  • S. 30 (2014) - Bia
    Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân tại Khánh Hòa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP