Chi tiết về Tác giả

Bảo Châu, Lê

  • S. 40 (2016) - TỔNG QUAN
    Cơ cấu nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: Từ văn bản tới thực tế triển khai
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP