Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Lưu

  • S. 36 (2015) - NGHIÊN CỨU
    Đánh giá kết quả và hiệu lực 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số tại thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • S. 39 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Khảo sát, đánh giá thực trạng sinh con thứ 3 trở lên của thủ đô Hà Nội và đề xuất giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP