Chi tiết về Tác giả

Gatton, Michelle

  • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Giá trị và độ tin cậy của thang đo bị bắt nạt học đường và qua mạng: Kết quả nghiên cứu với học sinh đô thị Hà Nội và Hải Dương
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP