Chi tiết về Tác giả

NGỌC THÀNH, NGUYỄN

  • S. 45 (2018) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Xác định hàm lượng methanol trong rượu trắng lưu thông trên địa bàn thành phố Nam Định
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP