Chi tiết về Tác giả

Ngọc Quế, Nguyễn

  • S. 34 (2015) - Bia
    Đánh giá mức độ an toàn sinh học của cụm chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP