Chi tiết về Tác giả

Nhật Linh, Nguyễn

 • S. 29 (2013) - Bia
  Phân tích một số kết quả sau 5 năm thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (2007 - 2011)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 31 (2014) - Bia
  Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Đóng góp của chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng vào sử dụng các năng lực và phát triển nghề nghiệp: Kết quả điều tra cựu học viên
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP