Chi tiết về Tác giả

NGỌC THANH, PHẠM

  • S. 47 (2019) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Khảo sát sức khỏe tâm trí của nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP. Hồ Chí Minh năm 2016
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP