Chi tiết về Tác giả

NGỌC NGHỊ, TRẦN

  • S. 45 (2018) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP