Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tụ, Trần

  • S. 37 (2015) - NGHIÊN CỨU
    TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP