Chi tiết về Tác giả

Ngọc Thành, Trần

  • S. 37 (2015) - NGHIÊN CỨU
    THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC RAGLAI TẠI HAI HUYỆN MIỀN NÚI KHÁNH SƠN VÀ KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP