Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Quang Luân, Võ

  • S. 38 (2015) - NGHIÊN CỨU
    Hiệu quả can thiệp dựa vào cộng đồng phòng chống bệnh lao tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP